سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند بی کردار، مانند چراغی است که خود را می سوزاند و به مردم روشنی می دهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 88 مهر 13 , ساعت 9:18 عصر

چه می شود که پس ازمرگ بدیهی ترین سوالات را هم نمیدانیم؟

اگربه گذشته خود برگردیم ومطالعاتی که داشته ایم می بینییم که غالب مطالب ازذهن ما رفته وآنچه در دست ماست درصد ناچیزی است از آنچه آموخته بوده ایم وعلت آن هم عدم ممارست وتکرار است وآن دسته از مطالب که برای ما مانده همانهاست که با آن سرو کار داشته ایم .

پاسخ سوال ما هم از همینجا معلوم می شود: اگر در دنیا دغدغه دین نداشته باشیم وچیزهای دیگری برای ما مهم با شد بدیهی ترین مسائل هم برای ما مشکل خواهد بود همچنانکه بسیاری از ملکات ما آنجا فراموش خواهند شد زیرا کاربرد ندارند مانند مسائل ریاضی که در همین دنیا از ذهن افرادی که با ریاضی سرو کار ندارند رفته است.

اما چنانچه دغدغه ما در دنیا دین باشد وخدا وقیامت وپیامبران وائمه صلوات الله علیهم ، بعد از مرگ نه تنها با این سوءالات بیگانه نخواهیم بود بلکه به یقین ما افزوده خواهد شد زیرا اینجا می شنیدیم، آنجا خواهیم دید وشنیدن کی بود مانند دیدن .. این یک علت

سبب دیگر فراموشی بدیهیات ،سختی مرگ وجان کندن وتحول ناگهانی وعظیمی است که برای انسان رخ می دهد که از هول وهراس آن تا مدتها شخص گیج ومست میشودوهمه چیز را از یاد میبرد واین نوع فراموشی در زندگی دنیا هم نظیر دارد. البته باز آنها که بسیار به یاد مرگ بوده اند وانتظار آن را می کشیده اند از این خطر در امان اند ..

اللهم انی اسئلک الراحه عند الموت والمغفره بد الموت والعفو عند الحساب



لیست کل یادداشت های این وبلاگ